KREŞ PROGRAMI (12-36AY ÇOCUKLAR)

Bu program, 12-36 aylık çocukların zengin öğrenme deneyimleriaracılığıyla sağlıklı

büyümelerini; motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişselgelişim alanlarında gelişimlerinin en üst

düzeye ulaşmalarını, özbakım becerilerini kazanmalarınısağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

Program, çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıratüm gelişim alanlarında

görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığındandestekleyici ve önleyici boyutları olan çok

yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır.

Program, çocukların tüm gelişim alanlarının geliştirilmesiniesas alan “gelişimsel” bir

programdır. Program yaklaşımı olarak “sarmal” özellikgösteren bu program, model olarak

“eklektik”tir.

Temel Özellikler:

Gelişimseldir:

1-3 yaş çocuğunun ilgi ve temel gereksinimleri birbirindenfarklıdır. 1-3 yaş çocuklarına

yönelik gerçekleştirilen programda, kazanım ve göstergelerilk yıl için üçer aylık zaman dilimine,

bir-iki yaşlar arası altı aylık zaman dilimine, iki-üçyaşlar arası da bir yıllık zaman dilimine

bölünerek hazırlanmıştır. Hareket ve duyu eğitimi temelalınarak ; motor, sosyal-duygusal, dil ve

iletişim, bilişsel ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesisağlanır.

Çocuk Merkezlidir:

Okul öncesi eğitimde öğrenmenin gerçekleşebilmesi veçocukların sağlıklı gelişimlerinin

desteklenebilmesi ancak kendilerini güvende hissetmeleri ilemümkün olur. Çocuklar

bulundukları ortamın bir parçası olmak, yeni şeyleröğrenmek, aktif olmak, etkinliklere katılmak,

düşüncelerini ve kararlarını korkmadan ifade etmek veseçimlerini özgürce yapmak isterler. Adile Teyze eğitim kurumları hem güvenlihem de gelişimsel açıdan uygun ve bireysel

farklılıkları dikkate alarak hazırlanmıştır. Çocuğunöğrenmesi, olumlu benlik

algısı geliştirmesi, okula, öğrenmeye ve araştırmaya dairolumlu tutumlara sahip olması için;

öğretmenin eğitim ortamlarında çocuğa yapacağı etkinliklerive oynayacağı materyalleri

seçmede özgürlük tanıması, çocuğu bulunduğu ortamın değer görenbir üyesi olarak

hissettirmesini sağlar.

Öğretmenlerin, öğrenme sürecinde çocukların bir şeyleriplanlamalarına, aktif

katılımlarına, düzenlemelerine, araştırmalarına,sorgulamalarına, tartışmalarına ve üretmelerine

mümkün olduğu kadar çok olanak tanırlar.

Esnektir ve Çevreselfaktörlere duyarlıdır:

Program; çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin değişenözelliklerine göre düzenlenmeye

ve bireyselleştirilmeye uygundur. Şöyle ki, öğretmenin,ortaya çıkabilecek günlük ve anlık

değişimlere göre eğitim sürecinde gerekli düzenlemeleryapabilmesine fırsat vermektedir.

Bütüncüldür:

Program, konu ya da tema merkezli olmamakla birlikte eğitimplanlanırken çeşitli

konulardan yararlanılabilir. Aynı konular farklı göstergeleriçin farklı yönleriyle tekrar ele

alınabilir. Burada asıl amaç, ele alınan konunun öğretimideğil, o konu yardımı ile göstergelerin

ve süreçlerin gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla günlükyaşamda yer alan her şey konu olabilir.

Oyun Temellidir:

Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığıdünyayı oyunla tanır ve

kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünmebecerilerini oyun içinde kazanır. Diğer

bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Bu gerçekten hareketle,programda göstergeler ele alınırken

oyunun bir yöntem ve/veya etkinlik olarak kullanılmasıözellikle önerilmektedir. Oyun aracılığıyla

öğrenmek bu programın ve okul öncesi eğitimin ayrılmazparçası olarak görülmektedir.

Keşfederek ÖğrenmeÖnceliklidir:

Program, çocuğun kendi öğrenmesini kendisinin oluşturmasınıdestekler. Çocuk bu

program aracılığıyla çevresinde olanları fark eder, merakettiği konulara ilişkin sorular sorar,

araştırma yapar ve keşfeder. Böylece bilgiyi kendisiyapılandırır. Bunun için ortam

keşfederek öğrenmeye yönelik düzenlenmiştir.

Öğrenme MerkezleriÖnemlidir:

Çocuk özgürce deneyimlerde bulunup rahatça hareketedebildiği ortamlarda daha iyi

gelişir, becerilerini daha güzel sergileyebilir. Bu nedenleprogramda öğretmenlerden eğitim

ortamlarını iç ve dış mekânlar olarak bir bütün halinde elealırlar. Sınıflarda çocukların güven duyup rahat hareket edebileceği, farklıetkinliklere olanak tanıyan, tehlikelerden uzak, onların gereksinimlerine uygunolanaklar sunan, estetik, hoş ve yararlı ortamlar sağlanmıştır. Öğrenme ortamıçocukların yaş, gelişim

özellikleri, ilgileri ve gereksinimleri dikkate alınarakdüzenlenerek, çocukların keşfetmesini, yeni

beceriler edinmesini ve öğrenmesini destekler.

Büyük Grup, KüçükGrup ve Bireysel Etkinliklere Dengeli Bir Biçimde Yer Verilir

· Büyük grup etkinliklerinin yapılabileceği,sınıftaki tüm çocukların bir arada çalışmasına fırsat verecek bir alan;

· Küçük grup etkinliklerinin yapılmasına fırsatverecek bir alan;

· Çocukların bireysel çalışmalarına fırsat verecekbir alan.

YaratıcılığınGeliştirilmesi Ön Plandadır

Öğretmenler, çocukların yaratıcılıklarının geliştirirler.Yaratıcılık, programın temel özelliği

olarak benimsenmiştir. Çünkü; yaratıcılık programın başarıyaulaşmasında kritik bir kavramdır.

Öğretmenler çocukların

yaratıcılıklarını geliştirmek için uygun yöntem ve tekniklerietkin olarak kullanırlar. Bu amaçla, programda estetik ve sanatsal ortam veetkinliklere yer verilir.

Günlük YaşamDeneyimlerinin ve Yakın Cevre Olanaklarının Eğitim Amaçlı Kullanılması

Teşvik Edilmektedir

Programda göstergeler ve süreçler oluşturulurken günlükyaşam deneyimlerinden

yararlanılması eğitim sürecini hem zenginleştirir hem dekolaylaştırır. Aynı şekilde yakın çevre

olanaklarının değerlendirilmesi, araç-gereç, materyallerinsağlanmasında hem çeşitlilik, hem de

ekonomik açıdan kolaylık sağlar. Programda hem yaşamdeneyimlerinin hem de yakın çevrenin

eğitim amaçlı olarak kullanılması önerilmektedir. Bu noktadaöğretmenler yakın çevreyi ve

çocuğun yaşam deneyimlerini iyi tanıyarak izlerler.

Evrensel ve ToplumsalDeğerlere Yer Verilmiştir

Program, çocukların düşüncelerini özgür bir şekilde ifadeetmelerini desteklemektedir.

Program bu yönüyle, sosyal iletişim kurallarına uyulmasını,farklılıklara saygı duyulmasını ve

bireylerle uyum içinde bir arada yaşamaya dair deneyimlerkazanılmasını teşvik etmektedir.

Çocukların yaşadıkları toplumun sosyal iletişim kalıplarınıkullanmaları, değerlerini tanımaları,

evrensel ve toplumsal değerleri benimsemeleri onlarınsorumluluk bilincine sahip bireyler olarak

yetişmeleri açısından önemlidir.

Öğretmene ÖzgürlükTanır

Bu programı kullanan öğretmenlerimiz eğitim planlarınıkendisi hazırlar, uygular ve

değerlendirir.

Öğretmenlerimiz, programda yer alan göstergeleri farklıbiçimlerde bir araya getirebilir.

Etkinliklerini bütünleştirilmiş veya ayrı ayrıhazırlayabilir, değişik konulardan, etkinlik, ortam ve

materyallerden yararlanarak öğrenme süreçlerinizenginleştirebilir.

Öğretmenlerimiz değişik etkinlikler geliştirerek etkinlikhavuzunu oluşturur ve bu etkinlikler içinden ilgili

ayın planına aldığı göstergeleri kullanarak hazırladığıetkinliklerden o gün için karar verdiklerini

çocuk merkezli olarak birlikte uygular.

Değerlendirme SüreciÇok Yönlüdür

Okul öncesi eğitimde sonuç değil, süreç önemli olduğundan,programda sürecin çok

yönlü olarak değerlendirilmesi yaklaşımı öne çıkmaktadır.

12-36 Aylık Çocuklarİçin Eğitim Programının değerlendirme süreci:

· Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi,

· Programın değerlendirilmesi,

· Öğretmenin kendini değerlendirmesi olarak üçfarklı boyutta ele alınmaktadır.

Çocuğun gelişiminin değerlendirilebilmesi için,öğretmenlerin çocukları sürekli

gözlemlemesi, günlük notlar tutması ve daha sonra bunlarıgelişim gözlem formuna kaydetmesi

gerekmektedir. Öğretmenlerimiz her çocuk için kaydettiğigözlemleri dikkate alarak belirli dönemlerde

gelişim raporu hazırlar ve bu raporları düzenli olarakailelerle paylaşır.

Öğretmenlerin, çocukların gelişimlerini değerlendirirkenonları birbirleriyle karşılaştırmak

yerine, her çocuğu önceki ve sonraki beceri vedavranışlarına bakarak kendi içinde

değerlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada her çocuktanbeklenenlerin kendi gelişimi ve

bireysel özellikleriyle tutarlı olmasına, yani beklentileringerçekçi olmasına da özen

gösterilmelidir.

Programın değerlendirilebilmesi için öğretmenlerin hazırladıklarıve uyguladıkları planları

tüm boyutları ile ele almaları gereklidir. Ayrıca, planlananve uygulanan eğitim süreçleri

arasındaki tutarlılığı, ortaya çıkan yeni gereksinimlerinneler olduğunu belirlemeleri ve günlük

eğitim akışında yer alan günü değerlendirme defterinekaydetmeleri beklenmektedir.

Değerlendirme sırasında bu üç değerlendirme süreci iç içeolduğundan, birinden elde

edilen bulguların diğerlerinin değerlendirilmesinde dekullanılabileceği unutulmamalıdır.

Öğretmenlerin yapılan değerlendirmeleri sonrakiuygulamalarda dikkate almaları ve yapılan tüm

değerlendirmelerde objektif olmaları, programın niteliklibir şekilde uygulanmasını sağlar.

Bireysel farklılıklardikkate alınmıştır

Programda, çocukların yaşadıkları çevre, kültür, aileyapısı, korunmaya muhtaçlık durumu

gibi bireysel farklılık oluşturabilecek durumlar göz önündebulundurularak düzenlemeler

yapılmıştır. Sosyal ve kültürel farklılıklar bir zenginlikolarak dikkate alınmaktadır.

Aile Eğitimi veKatılımı Önemlidir

Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan birsorumluluktur. Anne babalar

çocuğun eğitimine ne kadar erken katılırlarsa çocuklarınkazanımları da o oranda artacaktır.

Anne-babaların eğitime katılımı, ailenin sosyokültürel değerlerininprograma yansıtılmasını

kolaylaştırmanın yanısıra, okul ve ev arasındaki devamlılığıdestekleyerek kazanılan bilgi, beceri

ve tutumların pekiştirilmesini ve kalıcılığını sağlar. Bunedenle programla birlikte kullanılmak

amacıyla “Aile Destek Programı” da hazırlanmıştır.

Uyarlanabilir

12-36 ay çocukları için hazırlanmış program, özelgereksinimli çocukların gereksinimlerini de

dikkate alarak, tüm çocuklara öğrenme konusunda eşit fırsatsunmayı hedefler. Programda özel

gereksinimli çocukların özellikleri, gereksinimleri ve onlariçin öğrenme sürecinde yapılabilecek

uyarlamalara yer verilmiştir.

Anasayfa | Hakkımızda | Neden Adile Teyze | Basında Biz | Site Haritası | İletişim

Anaokulu Eğitim Programlarımız | Çocuk Kulübü Eğitim Programlarımız | Yaz Okulu Eğitim Programlarımız | İngilizce Eğitim Programlarımız

Adile Teyze Eğitim Kurumları adileteyze.com web sitesinde ve adileteyze.com uzantılı subdomainlerinde hazır bulunan ya da herhangi bir şekilde bilgiler ile bağlantılı, ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak atıf yapılan bağlantılar (“harici linkler”) üzerinden ulaşılan başka web sitelerinin bilgileri nedeniyle , doğrudan veya dolaylı yoldan gelen zararlar için sorumluluk kabul etmemektedir; buna elde edilemeyen kazançlar da dahildir. Kişisel bilgi edinme dışında, sunulan içeriklerin ve verilerin başka amaçlar için kullanılmasına veya çoğaltılmasına, sadece önceden yazılı onayın alınmasıyla izin verilmektedir
Kaynağın doğru belirtilmesi şartıyla bilimsel alıntı yapma hakkı mahfuz kalmaktadır. Lütfen tam URL ve ayrıca erişiminizin tarihini belirterek alıntı yapınız.

Her Hakkı Saklıdır. Copyright 1995 - 2022 © Adile Teyze Özel Eğitim Kurumları Ltd. Şti.

Kurumsal Gizlilik Politikası

Personel Girişi

Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.